Thứ năm , 12/12/2019 -

AN TOÀN    HIỆU QUẢ   TIẾT KIỆM  

HỆ THỐNG GAS CÔNG NGHIỆP
Hệ thống gas công nghiệp

NOÄI QUY SÖÛ DUÏNG HEÄ THOÁNG GAS

 

 

 • Khoâng ñöôïc töï yù ñieàu chænh van ñieàu aùp .
 • Khoâng ñöôïc töï yù thaùo , môû heä thoáng gas (HTG) .
 • Khoâng ñöôïc ñeå ngoaïi löïc taùc ñoäng ( bao goàm caû nhieät ñoä vaø nhöõng chaát gaây aên moøn . . .) laøm bieán daïng HTG .
 • Khoâng ñöôïc töï yù thay ñoåi vò trí laép ñaët .
 • Khoâng ñöôïc treo , moùc ñoà vaät leân HTG hoaëc ñeå thöùc aên , ñoà gia vò rôi vaõi leân HTG
 • Sau khi söû duïng xong phaûi luoân khoaù van gas Toång cuõng nhö van gas töøng thieát bò .
 • Luoân kieåm tra ñònh kyø ( baèng maét thöôøng , baèng dd xaø phoøng . . .  ) ñeå phaùt hieän roø ræ vaø giöõ cho HTG trong tình traïng saïch seõ
 • Khi xaûy ra söï coá veà gas , laäp töùc khoaù ngay Van gas Toång caáp gas cho toaøn heä thoáng vaø baùo cho ngöôøi coù traùch nhieäm . Chæ khi naøo söï coá ñöôïc khaéc phuïc xong môùi ñöôïc söû duïng laïi HTG .
 • Chæ coù nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm môùi ñöôïc vaän haønh HTG .
 • Khu vöïc ñaët bình gas phaûi luoân thoâng thoaùng vaø caùch xa caùc thieát bò sinh nhieät , caùc thieát bò phaùt sinh tia löûa ñieän . . .
 • Tuyeät ñoái tuaân theo noäi quy vaø höôùng daãn söû duïng HTG . Moïi söï coá xaûy ra do khoâng thöïc hieän theo ñuùng noäi quy vaø höôùng daãn söû duïng HTG chuùng toâi hoaøn toaøn khoâng chòu traùch nhieäm .

 

 

 

 

Phaûi luoân tuaân thuû caùc quy ñònh veà an toaøn  PCCC .

 

 

 

 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HEÄ THOÁNG GAS

 

             VAÄN HAØNH HEÄ THOÁNG

 

                 Môû heä thoáng gas :

 

 • Kieåm tra sô boä ñeå chaéc chaén raèng heä thoáng gas (HTG) ñang ôû traïng thaùi bình thöôøng vaø caùc van  gas ñang ôû vò trí khoaù .
 • Môû van bình gas ñeå chuaån bò ñöa gas vaøo heä thoáng . Sau ñoù môû töø töø van gas Toång ñeå gas ñi vaøo heä thoáng .
 • Van ñeán töøng thieát bò / beáp chæ neân môû khi coù nhu caàu .
 • Trong luùc vaän haønh luoân theo doõi , kieåm tra ñeå khoâng xaûy ra tröôøng hôïp roø ræ gas gaây chaùy noå .

 

                 Ñoùng heä thoáng gas :

 

Ñoùng bình thöôøng :

 • Khi khoâng söû duïng HTG nöõa neân khoùa caùc van gas ñeán töøng thieát bò / beáp .
 • Khoaù van gas toång sau ñoù khoaù van cuûa caùc bình gas .

 

Ñoùng khaån caáp :

 • Khi phaùt hieän muøi gas noàng naëc hoaëc khi xaûy ra chaùy , laäp töùc khoaù ngay van gas Toång ñeå ngaét gas cuûa heä thoáng . Sau ñoù khoaù van caùc bình gas vaø baùo ngay cho Chuû quaûn hoaëc ngöôøi coù traùch nhieäm ñeå kòp thôøi xöû lyù .
 • Taïo ñieàu kieän thoâng thoaùng toát nhaát cho khu vöïc roø ræ gas . VD môû thoâng caùc cöûa , baät heä thoáng huùt khoùi ( neáu maïch khôûi ñoäng vaø quaït huùt naèm xa khu vöïc roø ræ gas ) . . .
 • Tuyeät ñoái khoâng khôûi ñoäng nhöõng vaät laøm phaùt  sinh tia löûa ñieän trong khu vöïc roø ræ gas nhö baät coâng taéc ñeøn , quaït , baät löûa . ..

 

THAY GAS  CHO HEÄ THOÁNG

 

 • Phaûi ñaûm baûo caùc van khoaù gas cuûa heä thoáng ñang  trong tình traïng ñoùng .
 • Thaùo keát noái töø bình gas ñeán heä thoáng vaø chuyeån nhöõng bình ñaõ heát gas ra khoûi khu vöïc .
 • Keát noái caùc bình gas môùi vaøo heä thoáng .
 • Kieåm tra kyõ caùc keát noái töø bình ñeán HTG tröôùc khi vaän haønh heä thoáng .

 

 

Phaûi luoân tuaân thuû caùc quy ñònh veà an toaøn  PCCC .

 

 

 

 

 

TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG GAS CÔNG NGHIỆP khác
Trang 1 / 1 * Từ 1- 2 / 2
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 266,463
Đang online: 1